Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació acadèmica

Accés

Accés directe sense complements (només per a titulats de l'estat espanyol)

  • Programes integrats: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  • Altres titulacions de Grau:
    • Enginyeria Elèctrica
    • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
    • Enginyeria Mecànica
    • Enginyeria Química
    • Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil

   Accés amb complements de formació:

   Els complements de formació es defineixen per titulació i universitat en la qual s'ha cursat. La resta de casos no contemplats es defineixen un cop finalitzada l'admissió.

   Consulta les condicions d'accés al MUEI i permanència en aquests estudis de màster (document aprovat per la CAAQ de l'Escola en sessió de 23/2/17).


   Pre-requisits d'admissió al Màster

   Segons la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, els requisits específics d'admissió als màsters són competència del centre docent o institut universitari de recerca i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiantes i estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen, la ponderació dels expedients acadèmics de les candidates i candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes. La ponderació dels expedients es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 5.8, Ponderació dels expedients acadèmics d'aquesta normativa.

   •  L'estudiantat que procedeixi de titulacions alienes a l'Espai europeu d'Educació Superior no caldrà que homologuin el títol, però caldrà que hagin cursat les assignatures que marca la legislació vigent (Ordre CIN/351/2009 de 20 de febrer).

   - 60 ECTS de formació bàsica
   - 60 ECTS de la branca industrial
   - 48 ECTS de tecnologia específica

    

    Assignació de places en el procés d'admissió

   S'assignarà una qualificació a cada aspirant amb la ponderació següent:

   - 50% Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster (més informació)
   - 40% Expedient acadèmic (És la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives)

   - 10% Currículum Vitae

    Assignatures i horari

   Al Portal d'assignatures es poden consultar les assignatures i horaris del Màster segons especialitat.
   Per als estudiants que comencin el Màster al setembre, el grup 30 té la docència en castellà i alguna assignatura en anglès (això no es garanteix per als estudiants que accedeixin al Màster el mes de febrer).