Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació acadèmica

Accés

 

Accés directe sense complements (només per a titulats de l'estat espanyol)

  • Programes integrats: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  • Altres titulacions de Grau:
    • Enginyeria Elèctrica
    • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
    • Enginyeria Mecànica
    • Enginyeria Química
    • Enginyeria en Tecnologia i Disseny Tèxtil

   

   Accés amb complements de formació:

    Els complements de formació es defineixen per titulació i universitat en la qual s'ha cursat. La resta de casos no contemplats es defineixen un cop finalitzada l'admissió.

    Consulta les condicions d'accés al MUEI i permanència en aquests estudis de màster (document aprovat per la CAAQ de l'Escola en sessió de 23/2/17).

    Pre-requisits d'admissió al Màster


    Segons la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, els requisits específics d'admissió als màsters són competència del centre docent o institut universitari de recerca i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiantes i estudiants suficientment qualificats. En tots els casos, els elements que s'han de considerar inclouen, la ponderació dels expedients acadèmics de les candidates i candidats i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes. La ponderació dels expedients es fa d'acord amb el que estableix l'apartat 5.8, Ponderació dels expedients acadèmics d'aquesta normativa.

     

    • L'estudiantat que procedeixi de titulacions alienes a l'Espai europeu d'Educació Superior no caldrà que homologuin el títol, però caldrà que hagin cursat les assignatures que marca la legislació vigent (Ordre CIN/351/2009 de 20 de febrer).
     - 60 ECTS de formació bàsica
     - 60 ECTS de la branca industrial
     - 48 ECTS de tecnologia específica

     

    Assignació de places en el procés d'admissió

    S'assignarà una qualificació a cada aspirant amb la ponderació següent:

    - 50% Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster (més informació)
    - 40% Expedient acadèmic (És la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic sense tenir en compte el TFG i les assignatures optatives)

    - 10% Currículum Vitae

     

    Assignatures i horari

    Al Portal d'assignatures es poden consultar les assignatures i horaris del Màster segons especialitat.
    Per als estudiants que comencin el Màster al setembre, el grup 30 té la docència en castellà i alguna assignatura en anglès (això no es garanteix per als estudiants que accedeixin al Màster el mes de febrer).