Especialitats

És obligatori escollir una especialitat, i per tant cursar 5 assignatures optatives de d'aquesta especialitat, però algunes de les assignatures optatives, de les especialitats de mecànica, organització i energia, s'han de cursar obligatòriament.

També es recomana que el Treball Fi de Màster sigui afí a l'especialitat.
El nombre màxim d'estudiants admesos en una especialitat és: nombre de places ofertades *0,25.
Una especialitat es tancarà si el nombre d'estudiants és inferior o igual a 5. Es garanteix la docència de les assignatures optatives d'especialitat sempre i quan l'estudiant les realitzi en el temps previst.

Consultar l'enllaç del quadre assignatures de cada especialitat.

 
Presentació de totes les especialitats del Màster (actualitzada abril 2022)